domingo, 3 de junio de 2012

L'evolució de la pell al llarg de la història. Usos i costums


Des de l’inici de la humanitat la pell ha estat usada com a abric però també com a element decoratiu. Les tècniques han anat avançant al llarg de tot aquest període.

En el nostre treball veureu com des dels temps més remots l’home s’ha dedicat a treballar el cuir de forma enginyosa amb una sèrie d’elements fruit de la seva intel·ligència.

Hem dividit aquest recull en diferents períodes tal i com marca la historiografia francesa: la Prehistòria, l’Edat Antiga, l’Edat Mitjana,  l’Edat Moderna i l’Edat Contemporània. Dins de cada etapa hi hem assenyalat un seguit d’entrades amb els punts que hem considerat més importants.

La Prehistòria (2.000.000 a.C.- 3.000 a.C.)


Aquest és el primer període de desenvolupament humà on hi apareixen diverses espècies d’homínids.   Etapa en la que els homes comencen a fabricar els primers instruments. El treball de la pell és una de les primeres activitats de transformació manufacturera que va emprendre l'home, ja en els primers recorreguts de la prehistòria. Anirem explicant aquest procés evolutiu en les diferents etapes de temps en que es divideix tot aquest llarg període de la història.

Paleolític inferior se situa entre els anys 2.000.000 a.C. i el 120.000 a.C. aproximadament. Molt abans de dominar l'art de teixir l'home prehistòric va descobrir les possibilitats que li oferia per a la seva vida quotidiana la utilització de pells dels animals caçats. La industria de la pell va estar des de sempre íntimament lligada a la pedra, fins al punt que ja en els jaciments més antics del Paleolític inferior es van trobar raspadors de sílex destinats a l’esquarterament dels animals sacrificats i al raspat de les pells. (Jaciment Paleolític de Lazarat a Niça).

Pedra de Sílex que s'emprava per raspar la pell


Les pells, però, no duraven gaire ja que al poc temps d'estar separades del cos de l'animal començava la seva putrefacció. És difícil dir com i de quina manera però sembla clar que els greixos van ser el primer tipus d’adob que es va emprar per a la seva conservació. El greix tou d'origen animal fixa la matèria en una reacció química primària evitant una putrefacció immediata. Tot i això la seva conservació no era massa duradora. En llocs costaners també és factible que l’acció de la sal sobre la pell fos descoberta per casualitat a l’observar que la pell submergida en líquid salí s’endureix i resisteix molt més temps.

La pell seca s’havia de raspar novament per eliminar qualsevol resta adherida i per eliminar les dureses que normalment té aquesta pell. Totes aquestes tasques d’adobatge, assecatge i raspatge a ben segur que ocupaven una gran part del temps i dels esforços dels homínids d’aquella època.  

Paleolític mitjà se situa entorn als anys 120.000 a.c. al 30.000 a.C. L'home s'especialitza en la confecció de les eines que van adreçades a diferents usos tot i que encara són molt rudimentàries. L'Home de Neardenthal és qui domina el període i destaca el fet que va aprendre a encendre i usar el foc.

Home de Neardenthal


Per la combinació de l'atzar i la curiositat van fer que l'home de Neardenthal descobrís el fum com a mètode per a conservar les pells amb la rudimentària tècnica del curat per fumat.   Aquest coneixement se suposa que el van adquirir al construir cabanes temporals i emprar les pells com a recobriment.

Cabana recoberta amb pells, usada per l'home de Neardenthal

Paleolític superior se situa entre els anys 30.000 a.C. I el 15.000 a.C. aproximadament. L'Homo Sapiens és qui domina aquest període i elabora tot un seguit de petites eines per a facilitar les diferents tasques.

Homo Sapiens va demostrar els seus coneixements sobre els vegetals i les propietats dels arbres. És caçador però també recol·lector de fruits, llavors i arrels. Emprant les pells com a farcells per emmagatzemar els grans i llavors de la recol·lecta es van adonar de les propietats de les resines dels arbres i l'aigua que actuaven d'adob vegetal per curtir les pells. És possible també que deixant les pells sobre els troncs d’arbres adquirissin les resines vegetals necessàries per curar aquesta pell i fer-la més duradora. Fins i tot es devia d’adonar que al llençar una pell putrefacta entre herba seca, altres residus vegetals  i excrements, juntament  amb l’acció de l’aigua, generés el taní que destrueix la queranina de la epidermis i fan caure el pel deixant la pell curtida i mal·leable. 

Paral·lelament, dels óssos en van fer agulles i dels tendons i fibres animals i vegetals en van fer els fils. Ja estaven en disposició de cosir les pells per ajustar-les a les necessitats del cos humà. Els descobriments d’agulles en diferents jaciments arqueològics demostren aquest fet. Gràcies a l’útil de l'agulla poden cosir les pells i fer objectes adequats a la constitució humana. Les sabates en són un exemple ja que en aquesta època comencen a emprar-se.

Agulla feta dels ossos dels animals que servia per cosir la pell
Homo Sapiens


Neolític. Acabada la darrera glaciació l’any 9.000 a.C. aproximadament comença un  període de temps que arriba aproximadament al 3.000 a.C. Aquest període es caracteritza pel pas de l'home a la vida sedentària on els humans obtenen aliments de l'agricultura i la ramaderia. Això comporta l'aparició de poblats i la seva necessària organització amb un total respecte per la natura.

L'home es fa sedentari i comença les seves tasques en l'agricultura i la ramaderia. Es modifiquen els seus hàbits de treball i s'estableixen petites comunitats. L'aigua és l'element necessari, per aquest motiu els llocs més comuns són prop dels rius. Cal pensar que per l'adobatge de les pells necessiten d'aquest element juntament amb les resines vegetals per fer aquest adob. El desenvolupament d’aquestes tècniques permet a l’home fer bosses i diversos elements fets amb pell. La vestimenta també canvia i s’adequa a les noves necessitats sorgint determinats tipus de pell com a elements de luxe i de recreació estètica. Tot i que les pintures rupestres ja indiquen la tendència de l’home a embellir-se amb pintures i collars d’óssos, el fet d’emprar la pell com a un element de diferència vers als altres és propi d’aquesta època.

Les habilitats  es van anar perfeccionant sorgint diferents tècniques de coloració per tenyir els curtits de les pells. La malaquita és un mineral que permet la coloració d'aquestes pells. També utilitzaven flors i plantes com  el groc de la granada i el vermell de la flor de fúcsia.

Mineral de Malaquita emprat per a la coloració de les pells


Edat dels metalls. La metal·lúrgia provoca la transformació de les societats, incrementant el comerç de llarga distància i especialitzant el món laboral. A Europa és a Grècia on es comença aquest període amb les tècniques importades de Mesopotàmia. L'edat dels metalls es concreta en tres etapes: l'edat del coure, la del bronze i la del ferro.

Un home descobert en un glaciar a Otzi (Armènia) dóna molta informació sobre els estris que s'empraven en aquella època i de la pell que utilitzava per a protegir-se: una gorra, una armilla, una ronyonera, sabates i unes polaines, tot de pell de diferents animals així com un cinturó per a subjectar una destral de bronze. A més, portava un tros de pell adobada, tot i que no s'ha pogut esbrinar quin era el procediment emprat. Aquest fet demostren fefaentment el grau de desenvolupament en el coneixement de la pell i dels seus usos.

Reconstrucció de l'home trobat en un glaciar a Otzi (Armènia)

L'edat del coure dóna pas a la del bronze. D'aquesta manera els utensilis de pedra per raspar les pells són substituïts per altres de bronze més eficients i fàcils d'utilitzar. Un altre descobriment de l'època és l'ús dels botons. Els primers van aparèixer arran de mar amb l'ús de conxes perforades. A la Serra de Carrasqueta (Alacant) es van trobar restes de botons de l'època en una cova d'enterraments. Tots aquests descobriments demostren la progressió de l’home per l’art de vestir. Les pells ja es tallen es cusen i si posen botons per tal de facilitar la fixació d’aquestes pells al cos. 

Botons usats durant el Neolític
 
El descobriment del bronze i, posteriorment, del ferro van anar desplaçant completament totes les eines rudimentàries fetes de sílex que durant milers d’anys van constituir la base de la primera i més rudimentària indústria de la pell. Per tant, aquesta època dels metalls suposa un trencament dels costums a causa del descobriment d’aquest mineral com a base dels utillatges per a treballar la pell.  

D’aquestes etapes del Neolític i l’Edat dels metalls ens adonem de la lenta progressió que l’home va fent amb el descobriment i perfeccionament dels estris de treball que li faciliten la confecció d’unes pells que s’ajustin i s’adeqüin millor al seu propi cos. Podem dir que totes aquestes accions van adreçades a aconseguir una millora de la seva vida en el propi dia a dia, sense cap més objectiu. L’aspecte estètic és un factor que comença a sorgir i que ve derivat d’aquesta millora de la pròpia tècnica en l’ús i el tractament de les pells. 

Com a resum de tot aquest procés que hem explicat fins ara podeu accedir a: http://calzadoumh2010.files.wordpress.com/2010/02/prehistoria.pdf

Edat Antiga (3.000 a.C. - 476 d.C.)


L'edat antiga es coneix com un període de temps que comença amb naixement de l'escriptura i arriba fins l'a caiguda de l'Imperi Romà, l'any 476 d.C. Es caracteritza pel fet que van sorgir diferents cultures riques totes elles d'aspectes socials, culturals i tecnològics que fan avançar la societat.

Els Celtes formats per diferents pobles es van anar desenvolupant en una cultura similar per tot el continent europeu. A la península Ibèrica els Ibers van ser un d’aquests pobles culturalment afins als Celtes que van poblar la part nord de la península. La pell de llop era el seu símbol. En la seva vestimenta incorporaven cingles de cuir i per les sabates empràvem una sola curtida i una pell sense curtir cosida artesanalment per a l’empenya. 

Detall d'un soldat Iber vestit amb diferents elements de pell


Sobre l’any 600 a.C. els Grecs estaven en un moment àlgid de la seva cultura. Dels documents escrits com la Odissea i la Iliada se n’extreu gran part del coneixement que ara tenim d’aquest poble. Als grecs els agradava anar lleugers de roba, preferien emprar els teixits lleugers que no pas la pell. Malgrat tot, existeix la llegenda del “Vellocina d'or”, en la qual Jasón roba al dragó la pell d’un carner. També cal fer esment a la pell de lleó sobres les espatlles d'Hércules. El cuir s'emprava per molts altres usos com per exemple: el calçat i les cingles. A tall d'exemple un fragment de l'Odisea: " le entregó unos harapos desgarrados, impregnados de humo, después los cubrió con la gran piel desollada de un ciervo ligero y le hizo coger , por último, un cayado y una miserable alforja..." La pell era símbol de pobresa. 

Escultura de Jason portant al braç la pell de corder
 
Hem de pensar que en aquest mil·lenni feia molta calor ja que la terra estava dins d’un període càlid dins de la seva evolució. Possiblement aquest fet fos determinant per deixar la pell de banda com a element de vestir. De fet, l’art del teixit és el que més es va desenvolupar en aquella època amb les fibres de cotó i lli com a principal matèria prima. 

Quan Alejandro Magno va entrar en contacte amb Aquemènida el va captivar els pantalons de pell que eren molt còmodes per muntar a cavall. Va importar molts usos de la pell i sobretot les tècniques del curtit. Un dels més destacats és la sabateria. Gràcies a aquest contacte aquestes tècniques d’adobatge i curtició es van desenvolupar ràpidament per tot el Mediterrani. 

Sobre l’any 200 a.C. Roma ja s’havia convertit en una potència conqueridora que armava un gran exèrcit. Precisament aquest exèrcit romà és el principal consumidor dels productes de cuir que es fan en aquell moment. Els cascs, l'armadura pectoral, les sandàlies i l'escut eren fets de cuir, així com altres elements ornamentals secundaris. El comerç va estar centralitzat a Roma a traves del gremi al port d'Òstia. 

Detall d'un soldat romà amb diferents elements de pell


El calçat de cuir esdevé un símbol de la classe social de qualsevol ciutadà de l'imperi. Així els militars empràvem la 'Calinga' els filòsofs la 'boxea' els camperols  i esclaus no empràvem cuir sinó albarques. Els magistrats portaven sandàlies amb tires de cuir entre els dits. Entre els ciutadans, els patricis portaven pell acolorida sense adobar lligades amb quatre tires de cuir. Els senadors la pell era negra amb una sivella de marfil.

Per ampliar informació sobre el calçat romà podeu accedir a: http://www.imperivm.org/articulos/calzado.html

Les guerres púniques de Cartago contra Roma tenien el rerefons del control romà sobre el cuir procedent dels territoris orientals i nord-africans. Aquest trencament del monopoli fa que neixin diferents blanqueries dins el món romanitzat. La península Ibèrica i el sud de França es converteixen en grans productores.

Volem esmentar aquí que a l’any 50 a.C. a Ilerda es va desenvolupar un fet transcendental entre les tropes de Juli Cèsar i les de Pompeu. La nostra ciutat estava ja plenament integrada dins els inicis de l'Imperi Romà. Entre altres activitats a Ilerda tenien importància les adoberies a l'igual que en altres indrets de la península com Botorrita (Saragossa) on van aparèixer calç i sofre per tractar la pell entre els segles III a.C. I i d.C. aquesta pell s'exportava a Roma d'on es rebien productes de ceràmica en un emergent comerç.

Podem veure que al llarg de tot aquest període que anomenem Edat Antiga els usos de la pell van canviant tot i que les tècniques d’adobatge es mantenen força estables. Europa va importar aquests procediments del tractament de la pell de les cultures orientals que van desenvolupar uns procediments més avançats i subtils. Cultures com la de Mesopotàmia i la d’Egipte van ser les principals exportadores d’aquest tipus de treball. Pel que fa als usos podem observar com la pell deixa de ser la part important del vestit per convertir-se en la matèria primera per a la fabricació de diferents objectes entre els que destaca la seva aplicació al calçat i als diferents elements de protecció de l’exèrcit com els escuts i les cuirasses. Això suposa, doncs, un cavi en relació a èpoques anteriors de la Prehistòria. Aquest canvi, però, es va fent de forma paulatina i progressiva sense que en cap cas perdi la importància de l’ús d’aquestes pells en la vida quotidiana dels homes.

Edat Mitjana (476 - 1492)


L'edat Mitjana és un període intermedi en la història d'Europa que s'inicia al segle V, amb la caiguda de l'Imperi Romà fins al segle XV amb la caiguda de Constantinoble el 1453 i el descobriment d'Amèrica el 1492. Es caracteritza per ser un període de desenvolupament constant amb etapes d'expansió demogràfica i altres de recessió provocada per l’aparició de la pesta. És també una etapa de lluites, de conquerir i reconquerir territoris amb un clar domini del cristianisme a Europa. 

L’Imperi Romà va caure en mans d’una sèrie de pobles del nord tots ells molt semblants: bruts, melenuts, barbuts i vestits amb bastes pells que els aïllaven del fred. Aquest paregut amb les bèsties salvatges contrastava amb la finor de les túniques romanes. Aquest fet va influir de tal manera en la moda romana que fins i tot l’emperador Honorio es va veure obligat a promulgar un edicte prohibint l’ús d’aquestes pells. 

Amb la caiguda de l'imperi romà el comerç es veu molt afectat al no poder assegurar els enviaments. La pell local es veu afavorida i s’estén el seu ús per la població molt ràpidament. Carlemany va ser rei dels Francs i dels llombards i va prohibir el comerç de certs tipus de pell en diverses vegades. Tot i això, ell mateix en portava en ocasions. D'aquesta època es té coneixent que s’empraven  pells mal treballades com el gat montés, la llebre, el cérvol, el bou, la cabra i el corder. Per vestir, la més cotitzada era la pell d'ermini procedent del Caucas. S'emprava per ornamenta les mànigues i el coll dels nobles. 

Carlemany tot i restringir l'ús i el comerç de les pells li agradava adornar-se amb elles


L’any 711 Els àrabs van entrar en la península ibèrica conquerint gran part del territori fins als Pirineus on van establir la marca hispànica amb els francs. El califat de Córdoba esdevé esplendorós en l'elaboració de la pell amb objectes de gran luxe com capses, baguls, selles de muntar, etc. Els cordovesos van ensenyar a preparar, a curtir, a tenyir i daurar el cuir tornant-lo tan brillant que es podia mirar com si d’un espill es tractés. La seva tècnica va assolir nivells de prestigi molt importants. Es van fer famoses tècniques com el traçat, el modelat, el repujat, el calat elaborant tota classe d’objectes. La pell va esdevenir tant important que es diu que Abderramahn II dormia sobre un llit de cuir i menjava en plats de cuir més nets i higiènics que els de fusta. Tot i això, tret del calçat, empraven molt poc la pell per vestir ja que es limitava a l'ús del cuir com a element de complement. 

Detall d'un Cordovan ornamentat amb les técniques dels artesans cordobesos


En la cultura àrab, la pell s'emprava a l'hivern com a protecció del fred, sobretot la de corder i de conill, però a sobre portaven una camisa que amagava aquesta pell. Les sandàlies és un dels pocs elements de la vestimenta dels àrabs que porta pell. Tot i que fabricaven articles de gran qualitat no empraven elements per als vestits. 

A finals de l’any 1000 la moda de les pells s’havia imposat en l’Occident Cristià. Tot i això, La superstició entre els cristians de la fi del món a l'acabar el mil·lenni fa que grans senyors es desprenguin de les seves riqueses, les pells entre elles per guanyar-se el cel. El clero, com a intermediari entre Déu i els homes rep aquestes ofrenes. Ara bé, superat aquest canvi de mil·lenni sense que el món s’hagués acabat, ni s’hagués produït foc de cap mena, molts capellans, per molt humils que volguessin ser no es van poder resistir a utilitzar les pells rebudes. Aquesta injecció de mundanitat es perllonga fins al segle XIII, moment en que els dominicans comencen la seva creuada moral maleint les pells que embruixen l’home. A les resultes d’aquesta campanya les pells peludes van ser rebutjades, fins i tot, gats i gossos es van sacrificar pel bé de la moral. Qui més en va gaudir d’aquest fet van ser les rates que es van multiplicar enormement propagant tota mena de malalties en les grans ciutats europees. 

Quan els cavallers van ser cridats per alliberar el Sant Sepulcre de les mans dels infidels es van imbuir d’alguns tipus de pell noves, més refinades i també molt més cares. Per aquest motiu el seu ús queda reservat als nobles. 

Mentrestant, l’ofici de curtidor estava fortament jerarquitzat a conseqüència de l’aparició de les primeres associacions de curtidors. Aquestes associacions són l’embrió del que més tard s’anomenarà el gremi, esquema associatiu que va perdurar fins al segle XVIII.   

En aquesta època l'ús habitual de les pells era incorporar-les als vestits folrant-los per evitar les pèrdues de calor. La jupa de pell era una vestimenta habitual entre els menestrals. Les pells de cabrons i carns eren les més habituals però també s'hi incorporaven altres provinents de la caça com les guineus i els teixons. De sabates n'hi havia de tres tipus: les que tapen només el peu, les que tapen part de la cama i les que constituïen una protecció exterior de la calça. S'usaven guants i cinturons treballats i carregats d’orfebreria. No cal dir que per als nobles i senyors. 


Ens situem ara al llevant espanyol i, més concretament, en algunes ciutats com Barcelona, València, Vic i Igualada. Aquestes ciutats van prendre el relleu a les de Córdoba i Granada com a bressol del treball del cuir de qualitat. Existeix un llibre escrit per Ramon Llull l’any 1290 titulat:  “El llibre de les bèsties” on es fa un estudi de la relació entre les pells emprades en la curtició i els animals que les procuraven. Tot i que el llibre presenta més de quaranta animals, en realitat, només uns quants van deixar la pell als artistes curtidors i pelleters. El saber fer dels musulmans i dels jueus es va anar transferint a aquestes noves ciutats que permetien un nivell de producció molt més elevat enviant tot un assortiment de productes al territori europeu.

Ramon Llull va escriure "El llibre de les bèsties" on fa un estudi de les pells que s'empraven en la curtició i dels animals que les procuraven

 
Lleida també va tenir una adoberia que data del segle XIII. Si la voleu visitar podeu obtenir informació a:

 
També tenim un altre document on queda constància d'aquesta activitat. Es tracta del “Quadern de comptes” dels artesans Jaume i Bernat Narch on queda demostrada la importància de la ciutat de Vic. En conseqüència, el sector de la pell va anar creixent fins arribar al 1333 (Lo mal any primer). Malauradament la pesta negra va aparèixer i va minvar enormement la mà d’obra disponible. Durant aquest període la greu crisi econòmica, la fam i el ressentiment religiós va comportar la destrucció dels calls de Vic i Barcelona. Cal pensar que es va culpar als jueus i als àrabs de tots els mals. 

Curtidor del segle XVI
   
Aquesta crisi va ser llarga i dura, tot i això, l’economia es va anar recuperant, almenys la dels rics, ja que la Hopalanda es va introduir amb força entre aquest col·lectiu. Aquesta peça permetia incorporar diferents elements de pedreria i ornaments, però també s’incorporaven majoritàriament les pells, sobretot al coll i a les mànigues.  Els nobles la empraven llarga fins als peus i curta pel vestit de caça i en els balls. Els pobres evidentment no en portaven i els servents, si la duien aquesta era curta fins als genolls. 

Detall de la Hopalanda que s'usava en aquesta època

 Històricament es parla d’un període molt uniforme amb pocs canvis. Si ens centrem en la història de la pell ens adonarem que això no va ser realment així. D’uns segles de domini econòmic i social romans on va existir un cert refinament ens trobem amb una entrada de pobles del nord d’Europa amb pells bastes i mal acabades on predomina la utilitat vers la qualitat i el refinament. Sembla que la conquesta àrab de la península torna a oferir un refinament i bon gust pel treball artesà. Ens adonem, doncs, d’aquestes oscil·lacions que es produeixen i que perduren sempre uns quants segles. Un altre fet destacat el trobem al 1333. Tornem a passar d’un bon període econòmic de pujança vers la pell a un altre de crisi que esdevé profunda no per la prohibició del comerç sinó derivat de la pesta negra que redueix considerablement tant el nombre d’artesans com el de consumidors. 

Un altre aspecte que també considero important a destacar és la evolució en els usos d’aquesta pell. Ja vam parlar del trencament que va suposar el pas de la prehistòria a l’edat Antiga. Ara, no podem dir que sigui tant radical però si que podem citar la diferenciació clara que es produeix entre la pell curtida i preparada per la construcció de diferents utensilis del que podríem anomenar ja pelleteria. És a dir, la pelleteria ja se centra plenament en la preparació de les pells peludes com a element a incorporar en els diferents vestits. Tenim una mostra en la Hopalanda, però també en els abrics que empren aquesta pell peluda per evitar les fugues de calor. En canvi, la pell curtida es dedica bàsicament al calçat i a diferents tipus de capces, baguls i peces complementàries, a més, de les necessitats pròpies de les cavalleries.     

Edat Moderna (1453- 1790)


L'edat moderna és la tercera de les etapes en què es divideix tradicionalment la història d'Occident segons la historiografia francesa. S'inicia l'any 1453 amb la caiguda de Constantinoble i acaba el 1790 amb la revolució francesa.

Recuperat del sotrac de la forta crisi del segle anterior el gremi de curtidors es dividia ja en tres branques: 

Els blanquers: eren els artesans encarregats d’eliminar el pèl i la llana de les pells, les treballaven fins a deixar-les “en blanc”, d’aquí ve el seu nom.

Els assaonadors: eren aquells que realitzaven les operacions d’acabat d’aquestes pells tenyint-les, greixant-les i aplicant els productes necessaris per a deixar-les preparades per a fer-ne diferents utensilis.

Els sabaters i artesans: aquests són els que realment treballaven aquesta pell fent-ne la manufactura tant de sabates com altres estris i productes. 

En aquesta època ja es comença a fabricar de tot, tot i això, es destaca la gran varietat de calçat que s’elabora amb la pell de vaca, de corder i de cabra. Com no podia ser d’altra manera les sabates es diferencien segons a l’estament al qual van dirigides. Pels pobres s’utilitza la pell de vaca mentre que els més adinerats poden comprar un calçat fet de pell de cabra i en ocasions porten botes. 

Ja en el segle XVI la moda comença a fer-se notar amb els vestits. La pell es converteix en un element imprescindible per a les peces de roba externa com les capes. En aquests moments Espanya és el que marca tendència en aquesta moda. La cort francesa, per exemple, substitueix les seves vestimentes pels dissenys i estils que provenen de la cort Espanyola. Molts barrets comencen a fer-se de pell i a portar diferents peces vistoses i acolorides. Novament en aquest apartat es diferencien clarament els diferents estaments de la societat de l’època, ja que els pobres empren pell curtida i els nobles pells més luxoses i cares com per exemple la pell de la marta. 

Figura del rei Felip II on s'aprecia tota una hornamentació de pell en el seu vestit

El descobriment d’Amèrica va suposar una font d’ingressos per a Espanya però també el coneixement d’una sèrie de nous recursos. Altres països com França, Anglaterra i Holanda es van apuntar també a aquesta cursa per conquerir nous territoris. Els seus esforços es van centrar més a l’Amèrica del Nord on els bastos territoris de Canadà oferien una gran abundància d’animals dels quals es van començar a explotar les seves pells. El castor es va convertir en una pell amb molt prestigi. Per la seva banda Rússia, principal exportadora de pells va veure caure el seu negoci i va començar també a conquerir la Siberià i Alaska a la cerca i captura de diferents animals amb els quals poder abaratir la seva producció de pell. La guineu, el llop i el castor eren les principals captures. 

Pells vingudes d'Amèrica i lluides per una senyora de l'època

Aquesta arribada de pells noves dinamitza el sector. Tot i això, la moda també canvia. De la mà dels francesos comencen a sorgir vestits més elaborats, més retocats on les pells incorporades als vestits perden importància i queden relegades a ser complements de la roba exterior com les capes. Als barret, per exemple, la pell es substituïda per la ploma. Per tant, el paper d’aquesta pell curtida i de qualitat queda més relegada al calçat, als guants i a folrar la roba d’hivern. 
Barret amb un hornamentat amb una ploma
Barret hornamentat amb pell de visó

A Espanya, aquests canvis que ens porta la Il·lustració van arribar sobtadament. La guerra de Successió Espanyola va comportar el canvi de la dinastia dels Àustria, tradicionalment més austers, pels Borbons amb la figura de Felip V. Aquest es va rodejar d’una sèrie de ministres afins que van introduir canvis en la forma de vestir a l’estil de la moda francesa que poc a poc s’anava imposant per tot Europa. Concretament a França el Ministre Colbert va voler renovar la indústria del curtit enfrontant-se directament als gremis de curtidors i a altres artesans de la pell impulsant un anàlisi més científic dels mètodes del tractament de la pell. Fruit d’aquest treball Des Billettes va escriu al 1708 un treball titulat: “La Tannerie et la préparation des cuirs” que va suposar la fi de la tradició oral sobre les tècniques de l’adobatge de la pell. 


Més tard, Espanya també va voler reactivar i protegir aquesta indústria del curtit. Carles III va promulgar una real cèdula en la que protegien no únicament als artesans curtidors sinó també els oficis de sabater, sastre i altres. Cal pensar que als ports espanyols arribava gran quantitat de cuir procedent de l’Argentina i de Cuba. El seu destí era Barcelona que va esdevenir hegemònica en aquest tractament de la pell d’aquesta època. Aquesta cèdula, doncs, va suposar una defensa dels interessos d’aquesta indústria nacional de la pell i, al mateix temps, una modernització total de la mateixa. En aquesta cèl·lula es va proposar, aplicant per primera vegada uns criteris universals i ben estructurats per estimular el desenvolupament de les adoberies espanyoles. Aquest fet va facilitar la producció de gran quantitat de pell curtida i preparada a bon preu per repartir-la pels diferents països europeus. 

Aquesta cèdula va comportar una millora de la insdúestria de la pell nacional

 
En aquest moment la pell tenia diferents usos entre els que destaca: 

La vestimenta: el calçat era el principal destí però també com a complement de la roba d’abric.

Construcció: amb la fabricació de tendes cobertes, portes, canoes i barques.

Militar: amb les armes de foc el cuir s’emprava per fer-hi fundes i armadures lleugeres.

Eines: amb la fabricació de cingles, corretges i els arnesos per a les cavalleries i els animals.

Enquadernació: coberta dels llibres.  

      
Tota aquesta modernització del sector de la pell va comportar, a la pràctica, una paulatina desaparició dels gremis on la seva excessiva jerarquització s’enfrontava a tota innovació tècnica. Cal pensar que la seva història es remunta al segle XIII i des de llavors havia anat incrementat el seu poder i influència fins a finals d’aquest segle XVIII. 

En aquesta etapa de l’Edat Moderna hem pogut assistir a un fet que ha marcat tot aquest període: es tracta del descobriment d’Amèrica. Tot aquest nou territori va suposar un canvi radical en les finances de tot Europa. Els països europeus es van llançar a conquerir territori explotant al màxim els nous recursos que tenien a l’abast. Tot i això, jo destacaria dos parts dins d’aquest període. La primera fa referència a la influència espanyola del segle XV on va marcar moda i va ser el gran dominador d’aquest segle. La segona part d’aquesta edat Moderna ve marcada pel domini de França amb les seves idees de la Il·lustració que va suposar l’eclosió de la classe burgesa enfront de la noblesa.

Pel que fa a la pell, en tota aquesta edat Moderna s’aprecien canvis importants que no suposen un trencament dels esquemes ni dels usos d’aquesta pell. De fet, amb més o menys mesura, la pelleteria continua sent usada com a distinció de poder de les diferents peces de vestir. I, el cuir, en les seves diferents pells, continua dominant l’industria del calçat i la dels complements. Tot i això, la moda canvia la tendència en l’ús d’aquesta pell.  Ara bé, el descobriment d’Amèrica va comportar l’arribada de molta quantitat de pell que va dinamitzar la indústria adobera nacional, gràcies també a la nova regulació establerta per Carles III.

Edat Contemporània (1769 - fins avui)


La Revolució Francesa va comportar l’inici de tot un seguit de canvis que es van anar succeint durant tot el segle XIX. En la zona Mediterrània la situació del sector era esplèndid, excepte precisament a França, on la supressió dels privilegis corporatius van provocar un estancament en la seva producció. 

Es comencen a succeir diferents avenços tecnològics i canvis en la producció de la pell derivats del procés d’industrialització que va marcar el desenvolupament d’aquest segle XIX. Els canvis tecnològics fan referència a l’aparició del curtit de la pell amb alumini i crom i, més endavant, amb sals de ferro i de zirconi. De fet, aquests procediments dotaven a la pell de més solidesa i resistència. Els canvis productius se centren en l’ús de l’energia elèctrica com a motor del treball productiu. La mecanització apareix i s’implanta de forma accelerada permetent fer els processos tradicionals d’una manera més pràctica, ràpida i eficient. Tots els processos es veuen afectats. A tall d’exemple citarem:

L’escorregut: on els mitjans mecànics permeten absorbir i eliminar una quantitat d’aigua més elevada.

L’estirat i Allisat:  on les arrugues pràcticament queden eliminades i permet obtenir una superfície molt més polida i acabada.

El Preassecatge: on es podrà ajustar el grau d’humitat de forma més precisa i adequada per a l’operació d’estovat.

L’estovat: permetrà dotar la pell d’un grau de suavitat i duresa desitjat.       

L’assecatge: permetrà obtenir un grau d’humitat definitiu per a la conservació adequada de les pells en funció del seu ús. 

Tots aquests procediments mecànics fan que apareguin altres processos fins ara desconeguts com: l’esmerilat, el polit, l’abrillantat, el planxat etc. a més en l’aplicació de colorants es podran assolir altres tipus d’acabats més complexos, amb l’aplicació, per exemple, de la polvoritzadora aerogràfica. En definitiva, es pot arribar a fabricar la pell en funció dels objectius i les necessitats a la que va destinada. 

Però la gran revolució d’aquest segle la protagonitza la indústria química de la mà del Dr. Schiff quan l’any 1971 va descobrir el primer substitut artificial del cuir, un taní sintètic que amb el temps es convertirà en el substitut de la pell natural.  

Pel que fa a la moda i a l’ús de la pell en els vestits, durant aquest segle s’imposa la moda anglesa on els vestits es fan amb jupes i capes curtes que seran les precursores de la vestimenta actual. La pell incorporada als elements de vestir desapareix per donar pas a la pell com un altre element per a la confecció d’una peça de vestir. Ens trobem, doncs, amb abrics, barrets, guants, sabates, botes, etc. íntegrament fabricats en pell. Tot i això, cal dir que aquests vestits de pell són cars i només estan a l’abast de la gent adinerada dins de la nova societat de classes que s’ha establert en aquest segle. 

Detall de la vestimenta anglesa del segle XIX

Durant els inicis del segle XX Igualada es converteix en el principal centre productor de pells adobades de tot l’estat. Aquest lideratge es va veure afavorit gràcies a la neutralitat de l’estat espanyol durant la primera guerra Mundial. La zona del llevant espanyol es va constituir com una gran potència tant per la producció de pells com per la fabricació de calçat ubicada en la zona d’Alacant. Malauradament la Guerra Civil Espanyola va estroncar el progrés deixant al sector en un estat precari on, un cop acabat el conflicte va ser necessari importar nova maquinària i productes químics procedents d’Alemanya, Anglaterra i Itàlia. Des de llavors la producció es va diversificar abastant la pràctica totalitat dels camps i especialitats possibles. 

Si voleu conéixer de primera mà com era una adoberia del segle XVIII podeu visitar "Cal Granotes" a Igualada. Per a més informació podeu accedir a: http://www.mnactec.cat/museum/museu_de_la_pell_igualada_i_comarcal_de_anoia.htm

Per ampliar informació podeu accedir a: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=39472
 
La tecnologia no s’atura i durant aquest segle es produeixen uns grans avenços amb l’eclosió de la indústria química com a portadora d’innovació en els colorants que van suposar l’abandonament de productes clàssics naturals com la goma aràbiga, les gelatines, l’albúmina etc. A més, les pells sintètiques van adquirint protagonisme i es van consolidant com a matèria primera en la confecció de roba i calçat. Tot i això, aquestes noves matèries no suposen l’eliminació de la pell natural sinó que més aviat es presenten amb combinació amb aquests elements sintètics. 
Colorant i cola per a la indústria del calçat

De tot això podem dir que els processos de curtició de la pell han canviat substancialment en relació amb els mètodes tradicionals emprats durant segles. Ara la curtició de la pell combina els extractes vegetals de sempre amb curtients sintètics donant llocs a les anomenades curticions mixtes. 

De la mateixa manera, els sulfonats i els sulfoclorats no han pogut arraconar els olis i greixos d’origen mineral, vegetal o animal que s’han emprat sempre. 

Pel que fa als acabats la gelatina i les albúmines naturals continuen convivint amb les sofisticades laques i ceres sintètiques o altres derivats de la silicona. 

Pel que a la moda i l’ús de la pell en aquest context de l’edat Contemporània estem assistint a una barreja d’elements i tendències en la que ens mostra un escenari molt ampli i divers. Podem trobar abrics de pell natural, de visó i altres animals a preus desorbitants només a l’abast de les grans fortunes on empren aquests elements com a segell de distinció i privilegi. Però també tenim a l’altra banda fibres sintètiques substitutives de la pell que permeten tenir vestits o calçats a preus molt baixos a l’abast de tothom.  Durant el segle XX s’han anat succeint de la mà d’aquesta moda etapes amb un ús més accentuat de peces fetes de pell. Per exemple als anys 20 la pelleteria va revolucionar la moda del moment. Fins i tot, es van establir granges d’animals productors de pells fines de forma que es pogués abaratir considerablement els preus del mercat. Més tard, després de la Segona Guerra Mundial es va produir el “boom” de les caçadores de cuir de color negre. Aquesta moda anava adreçada al món juvenil més dinàmic i desenfadat. En aquest punt els dissenyadors de l’estat Espanyol es van convertir en els més avantguardistes d’Europa, dissenyant i creant tant pells de gran luxe com altres anomenades “de tot terreny” més assequibles. En aquest món de fantasia no és estrany veure un vestit de festa fet de pell o una novia vestida també de pell blanca. 

Abric de visó a l'abast de la classe adinerada
A finals d’aquest segle XX comencen a sorgir diferents grups ecologistes preocupats per la natura. Aquests critiquen obertament la caça d’animals amb la finalitat exclusiva d’aprofitar la seva pell per a vestir els poderosos de la terra. Aquesta caça indiscriminada fa que molts felins mustèlids i foques s’hagin posat en un clar perill d’extinció. Aquesta preocupació per la natura ha estat un altre factor per introduir canvis en la moda i en el consum d’aquest tipus de pell. 
Protesta feta per grups ecologistes denunciant la caça dels animals per la seva pell

Ja des de finals del segle i sobretot al començament del segle XXI estem assistint a un altre fenomen comercial que ha trastocat el mercat de la pell. Es tracta de la gran producció de sabates, vestits i altres elements fets a la Xina. Aquest país s’ha convertit en el gran productor de productes de baix cost oferint una qualitat mitja-baixa sense competència en els mercats actuals. Davant d’aquest fenomen el sector de les fàbriques i adoberies ha patit molt en els darrers anys on hem assistit a un tancament important de moltes indústries dedicades a aquest sector. Només els que s’ha pogut reciclar i orientar la seva producció oferint productes de qualitat amb un alt valor, disseny i acabat han pogut sobreviure aquesta època d’incertesa i dificultats. 

Com a resum de tota aquesta edat Contemporània voldríem incidir en el fet del gran desenvolupament tecnològic i químic que ha comportat, sense cap mena de dubte, un clar trencament de les estructures, dels processos productius i dels hàbits de consum que es venien arrossegant durant tots els segles anteriors. Hem assistit a un canvi radical, a un trencament absolut del que havia suposat fins ara les adoberies i el seu procés productiu. La mecanització del sector ha canviat radicalment tot el procés productiu i ha permès oferir productes més diversos amb múltiples acabats i qualitats. A més, la indústria química ha comportat descobrir fibres sintètiques que poden substituir perfectament la pell en qualsevol dels usos que se’ls i estava donant fins ara. Per tant, el paper capdavanter d’aquest element ha passat a ser secundari. Finalment, la suma d’aquests processos ha permès convertir la pell com una mena de teixit més que es pot emprar sol o combinat amb altres teixits per a la confecció de vestits, de sabates i d’altres elements complementaris. Tot i això, la pell i la pelleteria, més perseguides socialment que en els segles anteriors continua sent el referent per a la manifestació del poder econòmic i distinció dins de la societat moderna.    

Per a més informació en relació a les noves tècniques de la indústria de la pell: http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/_fitxers/TCP_2.pdf